Courses 
SPEX244 วิธีสอนทางการกีฬา
วกกฬ264ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
spex 235 การฝึกสอนนักฟุตบอลเยาวชน
spex 286 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1This course allows guest users to enter
spss 286 สรีรวิทยาการกีฬา 1This course allows guest users to enterInformation
spex 256 สรีรวิทยาพี้นฐานสำหรับการออกกำลังกายThis course allows guest users to enterInformation
วกอก ๒๕๒ : สุขอนามัยและความปลอดภัยในการออกกำลังกายและการกีฬาThis course allows guest users to enter
วกกฬ ๒๕๖ : สุขศาสตร์การกีฬา
วกกฬ ๒๕๓ : ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วกกฬ ๒๑๖ : ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
วกกฬ ๒๑๕ : ปรัชญา จริยธรรม และกฎหมายการกีฬา
วกกฬ ๒๑๔ : การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
วกกฬ ๒๑๒ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬาThis course allows guest users to enter
วกกฬ 217 การนำเสนอสารสนเทศทางการกีฬาThis course allows guest users to enterInformation