วกกฬ 217 การนำเสนอสารสนเทศทางการกีฬา
(217)

 This course allows guest users to enter

การนำข้อมูลข่าวสารและวิทยาการที่ทันสมัยมาประยุกต์เพื่อการเสริมสร้างการเรียนการสอนและความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การใช้กล้องถ่ายภาพ กล้องบันทึกเทป เพื่อบันทึกลักษณะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ และนำไปใช้วิเคราะห์การปฏิลัติงานกราฟฟิกเบื้องต้น การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนการนำเสนอที่เกี่ยวกับการกีฬา

This course allows guest users to enter