About : Physical Fitness Test of Thai University Athletes

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

The Physical Fitness Norms of Thai University Athletes

ถาวร กมุทศรี *

อารมย์ ตรีราช*

ฉัตรชัย ศรีวิไล**

จิระ แนบสนิท**

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล*
สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ**

องค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวในการเล่นหรือฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาแต่ละคนก็คือ สมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อพัฒนาเข้าสู่เกมการแข่งขันนั้น สมรรถภาพทางกายเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักกีฬาทุกคน จะต้องผ่านการฝึกให้มีความพร้อมก่อนองค์ประกอบด้านอื่น ๆ เสมอโดยทั่วไปองค์ประกอบที่ได้รับการยอมรับว่าส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬาประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตและสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬา

ในการพัฒนาความสามารถนักกีฬาในยุคปัจจุบัน ได้อาศัยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการฝึกที่ทันสมัย และองค์ความรู้ในกระบวนการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวนักกีฬาและเหมาะสมกับช่วงเวลาต่าง ๆ ในการฝึกจึงจะทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านสมรรถภาพทางกายที่เป็นปัจจัยสำคัญนั้นขึ้น และจะส่งผลต่อการพัฒนาเทคนิค ทักษะการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังที่ปรากฎให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ที่มีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครบทุกด้าน และนำมาใช้ฝึกนักกีฬาอย่างจริงจังมีผลทำให้นักกีฬาเกิดการพัฒนาความสามารถในการเล่นได้โดดเด่นมากขึ้นวัดได้จากการสร้างสถิติใหม่ในกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถหรือผลงานในการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับโลกที่ได้มีการบันทึกเป็นสถิติในด้านต่าง ๆ ปรากฎให้เห็นชัดเจนในปัจจุบัน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีเป้าหมาย เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กว่า 120 สถาบัน ได้มีการพัฒนากระบวนการฝึกซ้อมกีฬามาตลอด เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยในแต่ละปีมีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 18,000 คนจากจำนวนนักกีฬาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างมาก อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีความชัดเจนในแผนพัฒนานักกีฬาที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาที่มีรูปแบบมาตรฐานหรือยังไม่ได้นำมาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจังเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้พยายามที่จะพัฒนามาตรฐานการเตรียมนักกีฬา หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้สูงขึ้น หลายสถาบันการศึกษาได้มีการประเมินความพร้อมทางด้านร่างกายนักกีฬา โดยกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการตรวจร่างกายพื้นฐานทางด้านการแพทย์ กระบวนการดังกล่าวบางสถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญสูง โดยนำผลการตรวจหรือการทดสอบไปใช้ในการประเมินภาวะความพร้อมทางด้านร่างกายนักกีฬา รวมทั้งนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการฝึกซ้อมซึ่งจะเป็นประโยชน์การพัฒนานักกีฬาให้มีประสิทธิภาพการเล่นให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา พบข้อบกพร่องหลาย ๆ อย่าง ที่เกิดจากการดำเนินการจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มักจะพบอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการ เช่น การขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอน เพราะในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการเรียนการสอนทางด้านพลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เอง หรือบางสถาบันก็ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการให้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญ ก็คือ ในระดับอุดมศึกษายังไม่มีเกณฑ์สมรรถภาพทางกายมาใช้ในการเปรียบเทียบหรือประเมินผลการทดสอบที่เป็นของนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาโดยตรงนอกจากนั้นกระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายยังมิได้มีแบบทดสอบที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละชนิดกีฬา จึงทำให้กระบวนการและวิธีการที่ใช้หรือปฏิบัติกันอยู่ ยังไม่ตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริง

ในความพยายามที่จะผลักดันหรือพัฒนาการแข่งขันกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติของประเทศไทยที่กำกับดูแลจากองค์กรต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ ได้มีการสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเฉพาะกลุ่ม เพื่อใช้เปรียบเทียบหรือประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาและประชาชาชนทั่วไป เช่น เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายประชาชนไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พศ. 2543 ที่เน้นศึกษากลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปและยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2555ยังได้มีการศึกษาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักวิ่งระยะสั้นโดยตรง และในปีเดียวกันนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้มีการพัฒนากระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาที่มีความหวังที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค เช่น การศึกษาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายกีฬา และ การศึกษาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อศึกษาแบบทดสอบหรือวิธีการทดสอบสมรรถภาพให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติในการออกแรงในการเคลื่อนที่สู่การเล่นของแต่ละกีฬาหรือระบบพลังงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนให้มากขึ้น

ในขณะเดียวกันในการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและประชาชน การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเยาวชน เช่น การสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติและนักกีฬาแห่งชาติ พศ. 2549 เพื่อกำหนดเกณฑ์และองค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักกีฬาทั้งสองกลุ่ม แล้วสร้างเป็นเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อใช้กับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในสองรายการแข่งขันกีฬานี้โดยตรงเช่นกัน

จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการทดสอบและเกณฑ์การทดสอบซึ่งตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มกีฬามากขึ้น จะทำให้การทดสอบสมรรถภาพทางกายเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนานักกีฬา และสิ่งที่สำคัญเกณฑ์ใช้เปรียบเทียบเพื่อบ่งบอกระดับความพร้อมทางด้านร่างกายของนักกีฬาแต่ละคน แต่ละทีม จะเป็นการยกมาตรฐานของการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ ให้เทียบเท่าระดับสากลหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโดยตรง เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวโดยในระดับอุดมศึกษายังไม่ได้มีแบบทดสอบและเกณฑ์เปรียบเทียบโดยตรง จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายและวิธีการทดสอบที่มีความสอดคล้องกับชนิดกีฬาให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้นำเอาเกณฑ์ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการเปรียบเทียบและประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในทุก ๆ ปี โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนามาตรฐานในการจัดส่งนักกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วสถาบันต่าง ๆ ก็จะสามารถกลั่นกรองหรือติดตามพัฒนาการของนักกีฬาได้ดียิ่งขึ้นส่งผลต่อความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาเป็นการลดภาวะเสี่ยงในด้านการเกิดการบาดเจ็บและทำให้เกิดความพร้อมของนักกีฬาหรือมีคุณภาพในการเข้าร่วมแข่งขันมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ยกมาตรฐานสมรรถภาพทางกายในการเตรียมนักกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. ทุกมหาวิทยาลัยสามารถใช้เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาได้อย่างพร้อมเพรียงกันและมีแนวปฏิบัติเดียวกัน