Home

 
             
 User name


Password

 


          Forgot password?

Bookmark this page       


    วิธีการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประเมินผลการทดสอบ  สมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
    ♦ วิธีการใช้งานในแต่ละส่วนของโปรแกรมบันทึกและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สามารถดูได้จากเมนู Help => Help for this page เมื่ออยู่ในบางหน้า ที่มีการใช้งานค่อนข้างซับซ้อน
    ♦ สามารถเปลี่ยนเมนูใช้งานจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้จากเมนู Help => Change MENU language

Trip ! ในกรอกข้อมูลทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา เพื่อง่ายในการเลือกเงื่อนไขการค้นหาผู้รับการทดสอบเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน

  • ควรเริ่มตั้งแต่การกรอกข้อมูลการทดสอบ ในหน้า Examination for Sport group x [input form] (เมนู Examination => Examination => Group x) โดยการกรอกข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ครอบคลุมในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันได้ เช่น
  • ช่อง "เลขที่อ้างอิง" (Referent code for user purpose) ควรตั้งชื่อหรือรหัส(code)ให้สอดคล้องกับ ประเภทกลุ่มกีฬา ปีหรือฤดูกาล ครั้งที่ทดสอบ เพศของผู้เข้ารับการทดสอบ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น football-61-M-1 อาจให้หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกายของชนิดกีฬาฟุตบอลปี2561 เพศชาย ครั้งที่ 1
  • การกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับการทดสอบบุคคลเคียวกันในแต่ละครั้งควรใช้ ช่อง "เลขบัตรประชาชน" หรือช่อง "รหัสนักศึกษา" เหมือนกันทุกครั้ง
  • เมื่อต้องการค้นหาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬากลุ่มเดียวกัน (อาจใช้ในกรณีต้องการนำข้อมูลออก :Export หรือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายเป็นกลุ่มซึ่งมีทั้งการเรียงลำดับสมรรถภาพทางกายตามประเภทของการทดสอบที่เห็นว่าสำคัญกับชนิดของกีฬานั้นๆหรือดูการเปรียบเทียบจากกราฟ หรือค้นหาเพื่อประโยชน์อื่นๆ) ให้ใช้ค้นหาจากชื่อหรือรหัสที่เคยตั้งไว้ในช่อง "เลขที่อ้างอิง"
  • เมื่อต้องการค้นหาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักกีฬาบุคคลเคียวกัน(ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบ Pre-Post test) ให้ใช้เลขจาก ช่อง "เลขบัตรประชาชน" หรือช่อง "รหัสนักศึกษา"

 
 
 
 
Header
Content jqxwindow