Activity picture

Activity image

ภาพโครงการอบรมวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และวิธีการใช้โปรแกรมการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย นักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561