General information about Examination
การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประกอบด้วยการทดสอบ 25 อย่างคือ
           
  การตรวจสอบสุขภาพ  
     1. วัดความดันโลหิต จับชีพจร ( BP and HR )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     2. วัดดัชนีความหนาแน่นในร่างกาย ( BMI )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     3. วัดปริมาณไขมันในร่างกาย ( Body fat )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบความอ่อนตัว  
     4. วัดความอ่อนตัว ( Sit and Reach )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     5. วัดนอนแอ่นหลัง ( Back Extension )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     6. .นอนยกไหล่ ( Shoulder Lift )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
     7. ทดสอบแรงบีบมือ ( Grip Strength )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     8. ทดสอบแรงเหยียดขา ( Leg Strength )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     9. วัดความอดทนกล้ามเนื้อหลัง ( Back Lift )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     10. ทดสอบดันพื้น 1 นาที ( 1 – minute push - up )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     11. ทดสอบลุก-นั่ง 1 นาที ( 1 – minute sit -up )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบพลังกล้ามเนื้อ  
     12. ทดสอบยืนกระโดดสูง ( Vertical jump test )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     13. ทดสอบยืนกระโดดไกล ( Standing long jump )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     14. ทดสอบทุ่มบอล ( Overhead throw )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     25. ทดสอบยืนเขย่งก้าวกระโดด ( Triple Jump )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว  
     15. วิ่งทดสอบความคล่องตัว ( Semo Test )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     16. ทดสอบวิ่งเก็บของ ( Shuttle Run )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     17. ทดสอบวิ่งเก็บของ 3 จุด ( Three shuttle Run )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     18. ก้าวเต้น 20 วินาที ( Nine – Square 20 sec. )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     19. ทดสอบการกระโดด 6 เหลี่ยม ( Hexagon )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบความเร็ว  
     20. ทดสอบวิ่ง 40 เมตร ( Sprint 40 m. )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน  
     21. วัดความสามารถสูงสุดของการใช้ออกซิเจน ( Maximum Oxygen Consumption )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     22. ทดสอบการวิ่งเพิ่มระยะความเร็ว ( Multistage Fitness Test )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
  การทดสอบสมรรถภาพการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน  
     23. วัดความสามารถสูงสุดแบบไม่ใช้ออกซิเจน ( Anaerobic Power and Capacity by Wingate Test )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล  
     24. ทดสอบวิ่ง 35 เมตร 6 รอบ ( Running-based Anaerobic Sprint Test : RAST )    >> วิธีการทดสอบและประเมินผล